BĄDŹ Z NAMI NA:NASZ FACEBOOKNASZ INSTAGRAM ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ

Flos Can Can

Lampy stołowe

reflektory

oprawy zwieszane


Wyłącznie oryginalne produkty

 

Wyłącznie oryginalne produkty

Sta­ran­nie wy­se­lek­cjo­no­wa­ne, ory­gi­nal­ne pro­duk­ty, naj­lep­si pro­du­cen­ci, a przy tym ob­słu­ga we­dług naj­wyż­szych stan­dar­dów – to wszyst­ko znaj­dzie­cie w na­szym skle­pie in­ter­ne­to­wym.

Gwa­ran­cją ja­ko­ści ofe­ro­wa­nych przez nas pro­duk­tów są rów­nież re­fe­ren­cje na­szych part­ne­rów.


Wszyst­kie do­star­cza­ne przez nas opra­wy po­sia­da­ją nie­zbęd­ne cer­ty­fi­ka­ty, któ­re wy­ma­ga­ne są do wpro­wa­dze­nia pro­duk­tu na ryn­ki UE


Zobacz więcej


Gwarancja zwrotu pieniędzy

 

Wyłącznie oryginalne produkty

Nie je­steś pew­ny czy pro­dukt speł­nia Two­je ocze­ki­wa­nia?

U nas ni­czym nie ry­zy­ku­jesz! Opra­wy moż­na zwró­cić do
10 dni od da­ty otrzy­ma­nia prze­sył­ki, bez po­da­wa­nia po­wo­du zwro­tu.

Masz za­tem dłuż­szą gwa­ran­cję zwro­tu pie­nię­dzy niż w kla­sycz­nym skle­pie, gdyż naj­bar­dziej za­le­ży nam na Two­im za­do­wo­le­niu z na­szych usług.


Zobacz więcej


Bezpieczeństwo zakupów

 

Bezpieczeństwo zakupów

W na­szym skle­pie ku­pu­jesz bez­piecz­nie. Wy­bie­ra­jąc od­po­wied­ni spo­sób for­my płat­no­ści nie wpła­casz ca­łej kwo­ty z gó­ry.

Nasz sklep, ja­ko je­den z nie­wie­lu, po­bie­ra za­licz­kę w wy­so­ko­ści 30% za­mó­wie­nia brut­to.

Resz­tę roz­li­cza­my al­bo w chwi­li od­bio­ru to­wa­ru go­tów­ką, bądź pro­si­my o przedło­że­nie do­ku­men­tu po­twier­dza­ją­ce­go prze­lew na na­sze kon­to.


Zobacz więcej

  Kreon   Aquaform   Artemide    Flos   Axo Light
Chors   Modular     Vibia   Labra   Milan

oświetleniePRO.pl

Dostawy i płatności

MASZ PYTANIA? CHĘTNIE NA NIE ODPOWIEMY SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM EKSPERTEM

Nowości

FLOS SMITHFIELD S

2970,45 zł

FLOS AIM small

1111 zł

artPRECAST Levels 1A

280 zł

Polecane

YAZADI DUCATI

650 zł

FLOS KELVIN LED BASE

1374,16 zł

GLOBAL ŻARÓWKA GLOBE E27

45 zł

FLOS MAY DAY

444 zł

FLOS Abajourd'hui

2897 zł

FLOS AIM cable+plug

2350 zł

Płatności PayU

 
Treść serwisu prawnie chroniona © 2014 SklepOswietleniowy24.pl   |  Polityka prywatności  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej