BĄDŹ Z NAMI NA:NASZ FACEBOOKNASZ INSTAGRAM ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ

Flos Can Can

Lampy stołowe

reflektory

oprawy zwieszane


Wyłącznie oryginalne produkty

 

Wyłącznie oryginalne produkty

Sta­ran­nie wy­se­lek­cjo­no­wa­ne, ory­gi­nal­ne pro­duk­ty, naj­lep­si pro­du­cen­ci, a przy tym ob­słu­ga we­dług naj­wyż­szych stan­dar­dów – to wszyst­ko znaj­dzie­cie w na­szym skle­pie in­ter­ne­to­wym.

Gwa­ran­cją ja­ko­ści ofe­ro­wa­nych przez nas pro­duk­tów są rów­nież re­fe­ren­cje na­szych part­ne­rów.


Wszyst­kie do­star­cza­ne przez nas opra­wy po­sia­da­ją nie­zbęd­ne cer­ty­fi­ka­ty, któ­re wy­ma­ga­ne są do wpro­wa­dze­nia pro­duk­tu na ryn­ki UE


Zobacz więcej


Gwarancja zwrotu pieniędzy

 

Wyłącznie oryginalne produkty

Nie je­steś pew­ny czy pro­dukt speł­nia Two­je ocze­ki­wa­nia?

U nas ni­czym nie ry­zy­ku­jesz! Opra­wy moż­na zwró­cić do
10 dni od da­ty otrzy­ma­nia prze­sył­ki, bez po­da­wa­nia po­wo­du zwro­tu.

Masz za­tem dłuż­szą gwa­ran­cję zwro­tu pie­nię­dzy niż w kla­sycz­nym skle­pie, gdyż naj­bar­dziej za­le­ży nam na Two­im za­do­wo­le­niu z na­szych usług.


Zobacz więcej


Bezpieczeństwo zakupów

 

Bezpieczeństwo zakupów

W na­szym skle­pie ku­pu­jesz bez­piecz­nie. Wy­bie­ra­jąc od­po­wied­ni spo­sób for­my płat­no­ści nie wpła­casz ca­łej kwo­ty z gó­ry.

Nasz sklep, ja­ko je­den z nie­wie­lu, po­bie­ra za­licz­kę w wy­so­ko­ści 30% za­mó­wie­nia brut­to.

Resz­tę roz­li­cza­my al­bo w chwi­li od­bio­ru to­wa­ru go­tów­ką, bądź pro­si­my o przedło­że­nie do­ku­men­tu po­twier­dza­ją­ce­go prze­lew na na­sze kon­to.


Zobacz więcej

  Kreon   Aquaform   Artemide    Flos   Axo Light
Chors   Modular     Vibia   Labra   Milan

oświetleniePRO.pl

Dostawy i płatności

MASZ PYTANIA? CHĘTNIE NA NIE ODPOWIEMY SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM EKSPERTEM

Polecane

YAZADI DUCATI

650 zł

FLOS KELVIN LED BASE

1374,16 zł

FLOS SMITHFIELD S

2970,45 zł

FLOS MAY DAY

444 zł

FLOS AIM cable+plug

2494 zł

Płatności PayU

 
Treść serwisu prawnie chroniona © 2014 SklepOswietleniowy24.pl   |  Polityka prywatności  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej