BĄDŹ Z NAMI NA:NASZ FACEBOOKNASZ INSTAGRAM ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Strefa dla architektów  

 
Strefa dla architektów

 

Fir­ma AB Li­ght jest nie tyl­ko wła­ści­cie­lem skle­pu in­ter­ne­to­we­go ale rów­nież fir­mą oświe­tle­nio­wa, któ­ra ści­śle współ­pra­cu­je z ar­chi­tek­ta­mi wnętrz oraz pro­jek­tan­ta­mi.

 

W ra­mach sta­łej współ­pra­cy ofe­ru­je­my:
 

 • roz­wią­zy­wa­nie nie­ty­po­wych pro­ble­mów oświe­tle­nio­wych oraz pro­jek­to­wa­nie lamp na in­dy­wi­du­al­ne pro­jek­ty ar­chi­tek­tów (Spe­cial Pro­duct),
   
 • sup­port tech­nicz­ny, czy­li wszyst­ko to co jest waż­ne dla efek­tyw­nej ko­or­dy­na­cji dzia­łań na bu­do­wie oraz przy pro­jek­to­wa­niu,
   
 • do­stę­p do ka­ta­lo­gów i pro­duk­tów w wer­sji pa­pie­ro­wej i elek­tro­nicz­nej,
   
 • do­radz­two i kon­sul­ta­cje w biu­rze jak i na bu­do­wie, pro­jek­to­wa­nie oświe­tle­nia i in­sta­la­cji elek­trycz­nych, po­par­te do­świad­czo­ny­mi eki­pa­mi elek­try­ków, rów­nież mon­ta­żu opraw oświe­tle­nio­wych oraz osprzę­tu,
   
 • do­bór źró­deł świa­tła osprzę­tu oraz ak­ce­so­riów elek­trycz­nych zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi nor­ma­mi UE,
   
 • pro­jek­to­wa­nie in­sta­la­cji in­te­li­gent­nych – EIB.

 

Ist­nie­je moż­li­wość pre­zen­ta­cji wy­bra­nych mo­de­li opraw w pra­cow­ni i/lub bez­po­śred­nio na bu­do­wie – uza­leż­nio­ne jest to od sta­nów ma­ga­zy­no­wych.

 

Za­chę­ca­my do na­wią­za­nia kon­tak­tu osób za­wo­do­wo zaj­mu­ją­cych się tym te­ma­tem – po­mo­że­my w zna­le­zie­niu i spro­wa­dze­niu naj­od­po­wied­niej­sze­go oświe­tle­nia – rów­nież spo­za ka­ta­lo­gu pro­duk­tów znaj­du­ją­cych się w na­szym skle­pie in­ter­ne­to­wym. Przy sta­łej współ­pra­cy z pra­cow­niami i ar­chi­tek­ta­mi udzie­la­my spe­cjal­nych ra­ba­tów przy­dzie­la­nych in­dy­wi­du­al­nie.

Dostawy i płatności

 

MASZ PYTANIA? CHĘTNIE NA NIE ODPOWIEMY SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM EKSPERTEM

  Kreon   Aquaform   Artemide    Flos   Axo Light
Chors   Modular     Vibia   Labra   Milan

Płatności PayU

 
Treść serwisu prawnie chroniona © 2014 SklepOswietleniowy24.pl   |  Polityka prywatności  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej